• Register
Utile  //  Stare Civilă Acte Necesare

DOCUMENTE NECESARE PENTRU:

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI:

Art. 28 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificarile ulterioare  art. 42- 44 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobata prin HG nr. 64/2011.
  Declaratia de căsătorie se face personal, de catre viitorii soţi, în scris, la primaria locului de domiciliu sau de resedinţa al unuia dintre soţi, iar rezervarea datei si a orei se poate face la sediul primariei.
  Daca ambii viitori soţi sunt cetăţeni straini sau cetăţeni români cu domiciliul în strainatate, declaraţia de căsătorie se poate face la primaria localitatii în care acestia se afla temporar (facâd dovada aceasta cu permis de şedere sau act de identitate provizoriu).

Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprinda atât ziua când a fost facuta declaratia de casatorie, cât si ziua în care se oficiaza casatoria. Primarul  poate sa încuviinteze, pentru motive temeinice, încheierea casatoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile, daca starea de sanatate a unuia dintre soti impune aceasta, anexându-se documente justificative. Casatoria se poate oficia si dupa expirarea termenului de 10 zile, pentru situatii temeinic justificate, numai cu aprobarea primarului, dar fara depasirea termenului de valabilitate ( de 14 zile) a certificatelor medicale privind starea sanatatii.
Neatentia viitorilor soti prin tratarea cu superficialitate sau indiferenta a informatiilor date de ofiterul de stare civila, va avea drept consecinta neîncheierea casatoriei la data stabilita.
Odata cu declaratia de casatorie viitorii soti prezinta urmatoarele documente:
  a) actul de identitate, în original si copie (trebuie sa aiba termen de valabilitate atât la depunerea declaratiei de casatorie cât si la încheierea casatoriei);
  b) certificatul de nastere, în original si  copie;
  c) certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale prenuptiale- sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori) ;
  d) acte, în original si în copii traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul.

Aceste acte pot fi:
    - certificatul de deces al fostului sot;
    - certificatul de despartenie sau de divort (eliberat în perioada anilor 1951 - 1960);
    - certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
    - sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila; pentru divorturile pronuntate între 8 octombrie 1966 si 31 iulie 1974, aceasta trebuie sa poarte mentiunea ca a fost înscrisa pe actul de casatorie în termen de 60 de zile de la pronuntare.

 


ÎN CAZ DE DECES:
    - daca decesul a avut loc în România, se depune o copie dupa certificatul de deces;
    - daca decesul a avut loc în strainatate se depune certificatul în original cu apostila conform Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961, sau supralegalizat, dupa caz, copie legalizata si traducere autentificata în limba româna;


ÎN CAZ DE DIVORŢ:
    - daca divortul s-a pronuntat în România, se va depune sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila
    - în cazul în care casatoria anterioara a fost încheiata în strainatate si nu a fost transcrisa, iar divortul s-a pronuntat în strainatate se vor depune mai întâi actele pentru înscrierea mentiunii de casatorie si divort pe actul de nastere
    - în cazul în care casatoria a fost transcrisă în România, iar ulterior a intervenit divorţul în străinătate se va solicita mai întâi înscrierea mentiunii de divort pe actul de casatorie.ATENŢIE
Intrucât casatoria dvs. va putea fi încheiata numai dupa înscrierea modificarilor intervenite în statutul dv. civil, iar procedurile de înscriere a acestor mentiuni sunt în functie de specificul statului emitent si necesita timp pentru solutionare, va rugam sa solicitati informatii suplimentare de la ofiterul de stare civila.
Când viitorii soti au locul nasterii în România si se legitimeaza cu documente de identitate eliberate de autoritatile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de nastere si documentul de legitimare rezulta ca au intervenit modificari în statutul civil, se procedeaza mai întâi la în scrierea, pe marginea actului de nastere, a mentiunilor referitoare la modificarile intervenite, dupa care se primeste declaratia de casatorie.    
   In cazul casatoriei dintre cetateni straini sau acestia si cetateni români, vor prezenta, pe lânga actele necesare cetateanului roman si urmatoarele:
   Certificatul ori extrasul de casatorie în original eliberat de autoritatile straine, care sa contina APOSTILA conform Conventiei de la Haga, daca tara emitenta este semnatara a conventiei; în cazul în care tara emitenta nu este semnatara a Conventiei de la Haga sau a unei conventii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie sa fie SUPRALEGALIZAT,  procedura care consta în: vizarea documentului de autoritatea competenta a statului de provenienta, supralegalizarea de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de catre misiunea diplomatica a statului de origine, din România supralegalizarea finala a documentului de catre Ministerul Afacerilor Externe al României) (art. 162 din Legea nr. 105/1992).
   Traducerea în limba româna autentificata de un notar public din România, de oficiul consular român  sau un notar public din strainatate, caz în care va contine Apostila conform Conventiei de la Haga sau supralegalizare, dupa caz;
    dovada eliberata de misiunea diplomatica sau oficiul consular ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt îndeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru încheierea casatoriei;
    declaratie notariala a viitorului sot din care sa rezulte ca îndeplineste conditiile necesare încheierii casatoriei în România.
    Pasaport original si copie xerox: în care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul României; atât pasaportul, cât si viza trebuie sa fie valabile atât la data depunerii declaratiei de casatorie, cât si la data oficierii casatoriei;
    - însotit de permisul de sedere temporara sau permanenta, dupa caz, valabile atât la data depunerii declaratiei de casatorie, cât si la data oficierii casatoriei;
    - însotit de cartea de rezidenta pentru membrii de familie sau, dupa caz, cartea de rezidenta permanenta pentru membrii de familie, valabile atât la data depunerii declaratiei de casatorie, cât si la data oficierii casatoriei;
Nota:
·  Cetatenii statelor cu care România a încheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica în materie civila sau de drept al familiei, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata în România, fac dovada îndeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru încheierea casatoriei, cu documente justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie.
·   In cazul încheierii casatoriei între persoane care nu cunosc limba româna sau între surdo-muti la oficierea casatoriei acestia asigura  interpret autorizat.
IMPORTANT: Lipsa dovezii constituie atât o conditie de fond, cât si un impediment la încheierea casatoriei, care poate atrage dupa sine nulitatea casatoriei.


SITUATII SPECIALE:
ARABIA SAUDITA (circulara INEP nr. nr. 36531 din 20.02.2007)
Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe Saudit a transmis, prin intermediul Ambasadei României la Riad, urmatoarele precizari cu privire la conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un cetatean al Arabiei Saudite pentru a se casatori cu un cetatean strain:
   Cetatenii sauditi care vor sa se casatoreasca în România trebuie sa se adreseze, în primul rând, forurilor de resort din Regat pentru aprobarea casatoriei;
   În cazul obtinerii aprobarii, aceasta se transmite Ambasadei Regatului Arabiei Saudite din tara unde urmeaza a se încheia casatoria, ambasada urmând a elibera o dovada privind aprobarea casatoriei.
   Mentionam ca, neîndeplinirea acestor conditii face ca respectiva casatorie sa nu fie recunoscuta în Arabia Saudita, iar din punct de vedere al legii române, atrage dupa sine anularea casatoriei.

NORVEGIA (circulara  INEP nr. N 1078653 din 2004)
Ambasada Regala a Norvegiei la Bucuresti informeaza prin prezenta asupra schimbarilor survenite în legislatia norvegiana referitor la înregistrarea documentelor de stare civila si ca documentul “EKTESKAPSATTEST” a fost înlocuit cu un document eliberat de Centrul National de înregistrare si este o confirmare a informatiei înregistrate oficial. Acest document, legalizat cu APOSTILLE de o prefectura din Norvegia sau de Ministerul Regal al Afacerilor Externe ale Norvegiei, întruneste conditiile prevazute de legea norvegiana si cetateanul norvegian care este în posesia unui document care poarta denumirea „CENTRAL NATIONAL REGISTER – confirmation of registered information” se poate casatori în România. Orice alta dispozitie legala anterioara emisa de catre Ambasada este, prin urmare, anulata.

ELVETIA (circulara  INEP  nr. 214726 din 01.06.2005)
În cazul încheierii unei casatorii în România dintre un cetatean român si un cetatean elvetian, acesta din urma va prezenta numai un document eliberat de autoritatile din Elvetia sub forma unui „Certificat de capacitate matrimoniala”, document care trebuie sa aiba Apostila conform Conventiei de la Haga din data de 05.10.1961, pentru a fi valabil.

GERMANIA (circulara  INEP nr. 38338 din 11.09.2007)
Cetatenii germani care doresc sa încheie casatorii pe teritoriul României vor face dovada ca sunt îndeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru încheierea casatoriei în România, numai cu Certificatul de capacitate de casatorie eliberat de catre oficiul de stare civila competent din Germania, în original, pe care a fost aplicata  Apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii  actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961, la care  România   a  aderat  prin  O.G. nr.66/1999,  aprobata  prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile si completarile ulterioare împreuna cu traducerea acestuia în limba româna, legalizata de notarul public.

MOLDOVA (circulara INEP nr. 283715 din 23.07.2008)
Cetatenii moldoveni care doresc sa încheie casatorii pe teritoriul României vor face dovada ca sunt îndeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru încheierea casatoriei în România doar prin eliberarea certificatului de stare civila de catre organele de stare civila ale Ministerului Dezvoltarii Informationale al Republicii Moldova, sau eliberarea certificatelor de stare civila de catre functionarii consulari ai misiunii diplomatice si consulare ai Republicii Moldova, în colaborare cu institutia mentionata.

UCRAINA (circulara INEP nr. 282763 din 12.05.2008)
Conform ordinului Ministrului Justitiei al Ucrainei nr. 1154/5 din data de 22.11.2007, au fost fost modificate regulile privind înregistrarea actelor de stare civila în Ucraina, în special în ceea ce priveste confirmarea starii civile de catre cetatenii Ucrainei în vederea casatoriei în strainatate.
 În temeiul regulilor mentionate, cetatenii Ucrainei, care locuiesc în strainatate, în vederea înregistrarii unei casatorii si a  confirmarii starii lor civile fac o declaratie pe proprie raspundere, legalizata de catre reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirma ca persoana în cauza nu este casatorita. Totodata, conform art. 13 din Tratatul între Ucraina si România privind asistenta juridica si relatiile juridice în cauze civile din data de 30 ianuarie 2002, ratificat de România prin Legea nr. 3 din 28 februarie 2005, ce a intrat în vigoare la data de 30 octombrie 2006, declaratiile sus-mentionate trebuie recunoscute de catre organele competente ale României, fara a mai fi necesara supralegalizarea acestora. Astfel, cetatenii ucraineni care doresc sa se casatoreasca în România vor prezenta declaratiile sus-mentionate, legalizate de catre reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, si nu li se va mai solicita dovada eliberata ori autentificata de catre Ambasada Ucrainei la Bucuresti.

ISRAEL (circulara INEP nr. 175835 din 29.10.2004)
Cetatenii israelieni care doresc sa încheie casatorii pe teritoriul României vor face dovada ca sunt îndeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru încheierea casatoriei, cu urmatoarele documente:
  - Extras de înregistrare de stare civila, eliberat de Ministerul de Interne;
Extras din evidentele populatiei, eliberat de Ministerul de Interne.
  - Documentul va fi prezentat în original, la care se vor anexa copia xerox si traducerea legalizata a acestuia si se va avea în vedere ca data emiterii sa fie recenta( maximum 3 luni de la emitere).
În cazul în care, în extras, la rubrica ”stare civila”, este trecut „divortat” sau „vaduv”, se vor solicita, dupa caz, hotarârea de divort sau certificatul de deces, în original, la care se vor anexa copia xerox si traducerea legalizata a documentului.
  - Declaratie notariala pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca, la data depunerii documentelor la oficiul starii civile, nu exista încheiata o noua casatorie.

KUWAIT (circulara INEP nr.282542 din 31.07.2006)
Ambasada Statului Kuwait a informat MAE, pentru a se aduce la cunostinta tuturor institutiilor însarcinate cu autorizarea sau legalizarea casatoriei dintre cetatenii kuwaitieni si cetatenii români, ca numai Ambasada Statului Kuwait la Bucuresti trebuie sa elibereze aprobare în acest sens (pentru dovada identitatii).

SPANIA
În Spania, starea de separat nu permite încheierea unei noi casatorii, întrucât sentinta judecatoreasca de separare nu desface casatoria anterioara. Pentru a putea încheia o noua casatorie, procedura trebuie dusa pâna la capat, adica pâna la obtinerea sentintei de divort.

OLANDA (circulara INEP nr. 583106 din 13.11.2009)
Cetatenii olandezi care se stabilesc în alta tara sunt scosi din evidentele starii civile din Olanda drept pentru care dupa data la care au fost scosi din evidenta acestia nu mai pot primi un atestat al starii lor civile de la autoritatile olandeze, ei fiind îndrumati spre autoritatile în care s-au stabilit. În contextul acestor recomandari cetatenii olandezi care doresc sa se casatoreasca în România si fac dovada sederii pe teritoriul României cu un document emis de catre Oficiul Român pentru Imigrari, vor depune la dosarul de casatorie declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai au o alta casatorie încheiata si nedesfacuta.